CSR

Hvad er CSR?

Corporate Social Responsibility er betegnelsen for virksomhedens arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i deres interaktion med interessenterne. Virksomhedens samfundsansvar er en dansk betegnelse for begrebet. Virksomheder viser samfundssind og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog med deres interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med international anerkendte principper for samfundsansvar.

De principper der udgør hovedhjørnestenene i CSR er:

  1. Menneskerettigheder
  2. Arbejdstagerrettigheder
  3. Miljø
  4. Anti-korruption

Menneskerettigheder

Human Care A/S har forpligtet sig, til enhver tid at overholde gældende lovgivning og regulering, der forbyder forskelsbehandling på baggrund af race, hudfarve, køn, religion, politisk overbevisning, nationalt tilhørsforhold eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Herudover forpligter Human Care A/S sig til at overholde grundlæggende menneskerettig-heder.

Konkret er Human Care A/S en virksomhed der lægger meget vægt på mangfoldigheden i at mange forskellige nationaliteter arbejder sammen. Således mestrer næsten alle medarbejdere i Human Care A/S et eller flere andre sprog end dansk. Mestring af dansk i tale og skrift er dog en forudsætning for at kunne blive ansat i Human Care A/S. I de fleste perioder vil Human Care A/S kunne tilbyde hjælpere der tilsammen taler op til 30 forskellige sprog.

Human Care A/S ansætter både kvinder og mænd i en ligelig fordeling. Ved ansættelsen lægger der ikke vægt på race, hudfarve, religion, politisk anskuelse eller seksuel orientering, men der lægges vægt på den mangfoldighed dette giver. Human Care A/S arbejder målrettet på at forbedre sprogkundskaber og forbereder meget gerne medarbejdere på at kunne gennemføre en faglig uddannelse såfremt de ikke allerede er i besiddelse af en sådan. Human Care A/S sikrer i det daglige at medarbejder får lige løn for lige arbejde. Human Care A/S er meget bevist om at medarbejderne har indflydelse på deres egen arbejdssituation, således at der også teges et behørigt hensyn til medarbejdernes familiemæssige situation.

Arbejdstagerrettigheder

Human Care A/S tager kraftig afstand fra produkter der er produceret ved tvangsarbejde eller af børn. Ethvert kendskab til at det sker vil medføre en afbrydelse af samarbejde med de pågældende firmaer.

Human Care A/S har ikke indgået overenskomst med en arbejdstagerorganisation, men har på baggrund af arbejdsopgavernes særlige karakter valgt udelukkende at forpligtet sig til at overholde ILO konventionen, hvor løn- og ansættelsesforhold skal afspejle det niveau der er gældende på området i det Storkøbenhavnske område. Human Care A/S lægger meget vægt på at have et godt arbejdsmiljø, hvor sygefraværet, ved en aktiv indsats, holdes på et meget lavt niveau. Human Care har en bonusordning der honorere medarbejdere med et lavt sygefravær. Human sikrer at medarbejderne har stor indflydelse på eget arbejde og arbejdets tilrettelæggelse. Human Care A/S har en målsætning om, løbende at vurdere om der skal indgås overenskomst med en arbejdstagerorganisation.

Miljø

I Human Care A/S arbejder vi hele tiden for at implementere miljøhensyn i videst muligt omfang i hele vores virke som hjemmehjælpsleverandører. Det indebærer blandt andet, at vi har udarbejdet en miljø- og transportpolitik for firmaet, der skal sikre et fortsat arbejde med at identificere miljømæssige problematikker og tiltag, der kan være med til at gøre Human Care til en endnu grønnere hjemmepleje, end vi i forvejen er. Miljøet er vores alles ansvar og en central udfordring og opgave, der aldrig stopper. I Human Care støtter vi miljøet - og dem, der støtter miljøet. I forbindelse med vores arbejde for at gøre virksomheden grønnere og mere bæredygtig har vi identificeret og implementeret miljøtiltag i flere forskellige områder af virksomheden, der skal sikre vores målsætning om at være Danmarks grønneste hjemmepleje. I Human Care A/S har vi således mange forskellige kanaler ad hvilke, vi kan tage aktiv del i samfundets miljøproblematikker og bidrage til miljøforbedringer både på arbejdspladsen og i vores daglige samarbejde hjemme hos de enkelte borgere.

Transport

Til kommunen: I Human Care A/S er vi meget opmærksomme på det miljømæssige ansvar vi bærer i og med, at vores medarbejdere har meget transport fra A til B i løbet af en gennemsnitlig arbejdsdag. Også på dette område har vi stort fokus på at identificere og implementerer miljøhensyn. Human Care A/S tilstræber i videst muligt omfang at tilrettelægge kørsel, således at miljøet ikke belastes, samtidig med at vejtiden reduceres. Det sker igennem flere forskellige tiltag. Først og fremmest er arbejdet inddelt i geografiske distrikter, der sikrer, at vejtiden reduceres til et minimum. Derudover tilrettelægger planlæggerne så vidt muligt ruterne således, at medarbejderne kan benytte egen cykel i det daglige arbejde. Human Care A/S har på nuværende tidspunkt 12 biler. Det nuværende antal biler er baseret på økonomiske beregninger ud fra, hvad der bedst kan betale sig. Det er vigtigt for os, at det aktuelle behov løbende vurderes. Derfor gentager vi vores økonomiske beregninger i januar, april, juli og oktoberkvartalerne. Samtidig har vi så vidt muligt forsøgt at træffe miljørigtige valg af firmabiler, der kører langt på literen og udleder mindre CO2. Når det er praktisk og økonomisk muligt ønsker Human Care A/S dog at overgå til el-biler. Indtil dette er muligt har vi aktuelt planer om indkøb af el-cykler. Et sådant tiltag vil ikke bare være et vigtigt miljøhensyn, men vil samtidig have fordele af at bidrage til et bedre arbejdsmiljø for vores ansatte. Samtidig kan vi ved at investere i el cykler i stedet for biler sikre transport til langt flere medarbejdere end i investeringen i biler. Elcyklerne skal hovedsageligt bruges til yderdistrikter og ved kørsel til borgere, som bor længere væk.

Til os: Først og fremmest vil et skift fra biler over imod el cykler både være et konkret miljørigtigt tiltag og samtidig have fordele af at bidrage til et bedre arbejdsmiljø for de ansatte. Der er samtidig ingen parkeringsvanskeligheder, kun minimale vedligeholdelsesudgifter og ingen udgifter til brændstof eller parkeringer. Samtidig kan man ved at investere i el cykler i stedet for biler sikre transport til langt flere medarbejdere end i investeringen i biler. Således koster de billigste el cykler ca. 4.000 kr. pr. stk. Samtidig kan man træffe miljørigtige valg af firmabiler, der kører langt på literen og udleder mindre CO2, og derigennem styrke firmaet miljørigtige profil. En vigtig indsats vi som firma kan yde er således at tilskynde vores medarbejdere til primært at benytte el cyklerne og ellers vores miljørigtige firmabiler i stedet for deres egne privatbiler.

Administrativt

Det er ikke blot i vores omgang med borgerne, men også administrativt, at Human Care A/S har været opmærksomme på at implementere konkrete miljøtiltag. Vi arbejder derfor hen imod at blive et papirløst kontor ved at fremskynde brug af internettet og minimere behovet for papirkopier af e-mails m.v. Vi har derfor programmer som Asana, Smartsheet, Zendeks og ligende, der sikrer, at vores arbejdsgange så vidt muligt foregår elektronisk. Derudover har vi i de senere år skabt en øget opmærksomhed i forhold til energibesparelser i arbejdet med computere og på den generelle arbejdsplads. Samtidig har vi sikret, at alle indkøb i videst mulige omfang kommer fra miljømæssigt ansvarlige leverandører. Ved alle indkøb er Human Care således meget opmærksomme på leverandørerens forhold til miljøet, miljømærkning, miljøpolitik, herunder om transport foregår med videst muligt miljøhensyn. Indkøb af miljømærkede værnemidler, regøringsartikler, kontorartikler med mere er altid den første mulighed, der undersøges.

Medarbejdere

Netop fordi vi har så mange fordele i vores medarbejders tætte borgerkontakt, har det i Human Cares miljøpolitik været en vigtig faktor for os i højere grad at engagere vores medarbejdere i vores arbejde for at lave en grønnere omstilling af vores virksomhed. Det kan ske gennem flere forskellige tiltag. På nuværende tidspunkt har vi planer om at inkorporere større elementer af klimainnovation i medarbejdernes daglige arbejde. Det skal ske ved at lave kampagner, der skal engagere vores medarbejdere i at identificere klimaindsatser i deres arbejdsområder og komme med gode råd om klima til kollegaer, til borgere og til at tage med hjem. Det har derfor været meget vigtigt for os i vores miljøarbejde at engagere og kapacitetsopbygge vores medarbejdere til at indgå i en konstruktiv dialog med vores borgere om miljørigtige hensyn i dagligdagen. Samtidig skal denne kapacitetsopbygning også sikre, at vores medarbejdere har større opmærksomhed på mulige innovative miljøhensyn, så vi kan sikre, at vores virksomhed hele tiden undergår en dynamisk udvikling i retningen mod en mere bæredygtig fremtid.

Borgerkontakt

I Human Care er det vigtigt for os at bruge vores tætte borgerkontakt som et led i vores miljøpolitik. Vores nære kontakt og deltagelse i borgernes hverdag giver os en unik mulighed for en bred miljøindsats. Herigennem ønsker vi at plante frøene, der kan spirer til grønne tiltag ude i de enkelte hjem og dermed aktiverer alle led i virksomheden og sikre en fremtidsrettet bæredygtig indsats for miljøet. I Human Care bruger vi aktivt muligheden for at tale holdninger med borgerne og gøre noget konkret for at yde positiv påvirkning af deres holdning til miljøet. Først og fremmest har vi i Human Care taget en lang række miljømæssige hensyn, der sikrer, at vores hjemmehjælp altid foregår på grønne præmisser. Det betyder som eksempel, at vi konsekvent og i videst muligt omfang gør rent i vand og naturlige produkter (fx citron), hvis borgeren ikke har miljømærkede rengøringsprodukter i hjemmet. På samme måde er vores medarbejdere instrueret i miljørigtige arbejdsgange, for eksempel når vi vasker tøj hos borgerne. Vi har oplevet, hvor let det er for virksomheden at omstille arbejdsgangen til det grønnere ved simple tiltag som fx at vaske på lavere grader og bruge koldt vand. Derudover benytter vi os helt konkret af fordelene ved den daglige dialog med borgerne til at sætte varige grønne spor i vores alles omgang med miljøet. Konkret betyder det, at vi bruger muligheden for at tale holdninger med borgerne og gøre noget konkret for at yde positiv påvirkning af deres holdning til miljøet. I det daglige arbejde hos borgerne møder vores medarbejdere mange forskellige situationer, hvor de har mulighed for at tage en konstruktiv dialog om, hvor let det er for en almindelig husstand at omstille til en grønnere hverdag. Konkret sikrer vi dette ved for eksempel at gøre opmærksom på fordelene ved at bruge madfilm i stedet for stanniol, skifte til miljørigtige sparepære og den vej igennem gøre vores påvirke borgernes holdninger til miljøspørgsmål i en rigtig retning.

Anti-korruption

Ved korruption forstår man normalt at en betroet embedsmand/kvinde eller tillidsrepræsentant modtager penge eller andre fordele enten for at træde i funktion eller undlade at træde i funktion eller for at bruge sin betroede stilling til at give andre uretmæssige fordele. Human Care A/S er meget opmærksomme på ikke at bringe sig i en situation hvor en tilkendegivelse eller overdragelsen af en gave vil kunne opfattes som forsøg på at påvirke en sags behandling. Hvis Human Care A/S finder anledning til at påskønne en samarbejdsparts indsats vil det udelukkende ske ved officielle fejrede mærkedage og da i fuld offentlighed og ved gaver af en beskeden økonomisk værdi der i sig selv ikke kræver at blive opgivet overfor skattevæsenet. Hvis Human Care A/S bliver opmærksom på at firmaer/leverandører som Human Care A/S samarbejder med bliver dømt for at anvende korruption vil Human Care afbryde samarbejdet med det pågældende firma

Revideres

Senest 01.10.2016.

Ansvarlig: Shahid Latif.

Værdigrundlag